Рурални АЛЕКСИНАЦ   AVM Project

Садржај сајта

  • Почетна

___________________

_____ AVM P _____

Актуелности

Рурални развој

Пословни портал

Удружења

Eдукације

Остало

Контакт

Модел уговора о вештачком осемењавању

Фонд за развој пољопривреде
Фонд за развој пољопривреде Алексинца основан је у фебруару 2002. године

Активности у 2008.     2009.    2010. - Конкурси  

На основу члана 8.став 2. Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“,број 1/02, 1/03 и 3/03),и члан 52. тачка 5. Статута општине Алексинац (,,Службени лист општине Алексинац“ број 8/08), Управни Одбор Фонда на седници 04.02.2010.год. предложио јe

 

П Р О Г Р А М

ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2010. ГОДИНУ


Програмом Фонда за развој пољопривреде утврђују се средства, намена улагања средстава и њихово коришћење.

Средства за реализацију Програма Фонда обезбеђују се Одлуком о буџету општине Алексинац за 2010.годину као и из сопствених средстава Фонда који су углавном повраћај датих кредита из ранијих година, пољопривредницима са територије Општине Алексинац, као и евентуалних судских пресуда несавесних корисника кредита фонда.

У сопствена средства Фонда се морају урачунати и 2.000.000,00 динара пласираних 2002.године у ,, Пројекат обнове овчарства у општини Алексинац“ који ће се реализовати у сличном обиму и 2010.године, али у натури. Сличан поступак ће бити и са Пројектом подизања засада јагода безвирусним садницама Зенга-зенгана у висини од 500.000,00 динара.


Укупан износ средстава Фонда за 2010.годину износи 11.628.010,00 од тога 10.500.000,00 из буџета 748.010,00 пренета средства из 2009. године као и 2.500.000, која су пласирана код пољопривредника наше општине.

Програмом Фонда за 2010.годину планира се финансирање следећих активности и пројеката од општег значаја за унапређење пољопривреде на територији општине Алексинац:

А) Програм унапређења примарне пољопривредне производње на територији општине Алексинац.


1. Кредитирање овчарске производње (набавка јагњади, двиски и одраслих грла виртенберг расе)

2.000.000,00

2. Набавка мушких приплодних грла за чланове удружења одгајивача оваца.(расе оваца које су добре за укрштање са расом виртенберг, на пример Il de frans .

400.000,00

3. Kредитирање козарства

500.000,00

4. Унапређење говедарске производње (побољшавање расног састава субвенцијом вештачког осемењавања

3.400.000.00

5. Унапређење воћарства (подизање нових дугогодишњих засада) (суфинансирање до 50% цене сертификованог садног материјала

600.000,00

6. Унапређење повтарства у општини Алексинац (конкретни пројекти удружења или задруга Алексиначких повртара

500.000,00

7. Унапређење пчеларства (на предлог ,,Друштва пчелара –Алексинац“)

500.000,00

8. Унапређење лова и ловног туризма

400.000,00

Б) Програм унапређења стручног знања и организованости пољопривредника и пољопривредних стручњака.


1. Стручно усавршавање пољопривредника и пољ.стручњака (сајмови,стручна предавања и радионице,студиска путовања)

300.000,00

2. Помоћ при формирању задруга и удружења пољопривредника и финансирање рада истих

100.000,00

В) Базични програми у пољопривреди дугорочног значаја

 

1.Израда стратегије руралног развоја села општине Алексинац

700.000,00

2.Организација изложбе стоке

600.000,00

Г) Учешће у заједничким пројектима из области пољопривреде са донаторском организацијом, немачком невладином организацијом "HELP" - Мисија у србији


финансирање пољо-коператива са територије општине Алексинац - за конкретне пројекте

3.000.000,00

Д) Програм уређења и коришћења пољопривредног земљишта

680.000,00

ТРОШКОВИ ФОНДА


:Платни промет, УЈП-а, дневнице члановима управног одбора комисија фонда ,гориво

200.000,00

Председник Управног Одбора

Дипл.инг. Радомир Стојановић