Рурални АЛЕКСИНАЦ   AVM Project

Садржај сајта

  • Почетна

___________________

_____ AVM P _____

Актуелности

Рурални развој

Пословни портал

Удружења

Eдукације

Остало

Контакт

Модел уговора о вештачком осемењавању

Фонд за развој пољопривредеУређује: Радомир Стојановић, дипл. инг. агрономије, председник Управног одбора Фонда

Фонд за развој пољопривреде Алексинца основан је у фебруару 2002. године

Активности у 2008.     2009.    Конкурси  


П Р О Г Р А М

ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ

АЛЕКСИНАЦ ЗА 2009. ГОДИНУ

 

Програмом Фонда за развој пољопривреде утврђују се средства, намена улагања средстава и њихово коришћење.

Средства за реализацију Програма Фонда обезбеђују се Одлуком о буџету општине Алексинац за 2оо9. годину као и из сопствених средстава Фонда која су углавном повраћаји датих кредита из ранијих година пољопривредницима са територије Општине Алексинац, као и судским пресудама и средствима по извршењу.

У сопствена средства Фонда морамо урачунати и 2.ооо.ооо,оо динара пласираних 2оо2. године у Пројекат обнове овчарства који ћемо реализовати у сличном обиму и у 2оо9. години али у натури. У истом облику могу се рачунати и средства у висини од 5оо.ооо,оо динара од удружења произвођача јагода "Јагода Гредетин" по основу повраћаја безвирусних садница јагоде "Зенга-зенгана".

Укупан износ средстава Фонда за 2оо9. годину је 17.486.4оо,оо динара.

Програмом Фонда за 2оо9. годину планира се финансирање следећих активности и пројеката од општег значаја за унапређење пољопривреде на територији општине Алексинац.

А ) Програм унапређења примарне пољопривредне производње на територији општине Алексинац.

 

1. Кредитирање овчарске производње (набавка јагњади, двиски и одраслих грла " Wirterberg"

2.ооо.ооо,оо

2. Кредитирање козарске производње (набавка приплодног стада коза "Алпино расе"

4оо.ооо,оо

3. Унапређење говедарске производње (субвенција вештачког осемењавања крава плоткиња)

6.ооо.ооо,оо

4. Унапређење воћарске производње

 

  • унапређење воћарске производње суфинансирање набавке цертификованих садница за подизање дугогодишњих засада, сем садница

9оо.ооо,оо

  • обнова дугогодишњих засада јагода на територији општине Алексинац увеженим безвирусним садним материјалом

5оо.ооо,оо

5. Унапређење пчеларства

5оо.ооо,оо

6. Унапређење ловства на територији општине (за конкретне пројекте ловачких удружења са територије општине Алексинац

4оо.ооо,оо

Б)Програм унапређења стручног знања и организованости пољопривредних произвођача и пољопривредних стручњака.

 

1. Стручно усавршавање пољопривредних произвођача ( сајмови, предавања, публикација, радионица, студијска путовања)

25о.ооо,оо

2. Помоћ при формирању задруга и удружења и финансирање рада истих

1оо.ооо,оо

В) Базични програми у пољопривреди дугорочног значаја

 

1. Почетак рада лабораторије за хемијску анализу земљишта

1оо.ооо,оо

2. Израда стратегије руралног развоја села општине Алексинац

7оо.ооо,оо

3. Организација изложбе крупне стоке

4оо.ооо,оо

Г) Програм уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државном власништву

3оо.ооо,оо

Д) Програм кредитирања регистрованих пољопривредних газдинстава за конкретне пројекте у примарној пољопривреди

4.686.4оо,оо

ТРОШКОВИ ФОНДА: Платни промет УЈП-а, дневнице члановима Управног одбора и Комисије фонда, гориво итд .

25о.ооо,оо

УКУПНО:

17.486.4оо,oo

СТРУКТУРА БУЏЕТА ФОНДА ЗА

РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

 

  • Буџет општине Алексинац........................................ 1о.3оо.ооо,оо дин.
  • Сопствени приходи .................................................... 2.343.2оо,оо дин.
  • Сопствени приходи (у натури).................................. 2.5оо.ооо,оо дин.
  • Очекивани приходи из Министарства пољ........... 2.343.2оо,оо дин. _____________________________________________________________

У К У П Н О : 17.486.4оо,оо дин.